site
menu
 
Sergi standlar?n in?aat?
 Sergiye kat?lmaya haz?rlan?rken, öncelikle, sergi için yüksek kaliteli bir sergi stand? olu?turacak do?ru sanatç?y? seçmeniz gerekir. Böyle bir stand, üreticiye ve ürün veya hizmetlerine dikkat çekmelidir.

Ayr?ca, anketlere göre ziyaretçinin bir veya di?er kat?l?mc?ya yakla?mas?n? sa?layan fuar stand?d?r. Bu nedenle, standlar?n çekici bir görünüme sahip olmas?, hemen dikkat çekmesi önemlidir.

?irketimiz her büyüklük ve karma??kl?k düzeyindeki fuar standlar?n? üretmektedir. Bireysel mü?teri modellerine göre yap?labilir veya uzmanlar?m?z taraf?ndan s?f?rdan tasarlanabilir.

Development by WEB-RITM